Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12
NÁVRAT DO ŠKOLY pondělí 12.4.
INFORMACE K PROVOZU OD 12.4.
13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Organizace školního roku > Zápis do MŠ

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

VZHLEDEM K SOUČASNÉ SITUACI, ZÁPISY PROBĚHNOU POUZE ELEKTRONICKY.

  • Vyplněné žádosti o přijetí dítěte do předškolního zařízení budou přijímány v týdnu 11.-17. května 2020.
  • Vyplněnou žádost, čestné prohlášení, přihlášku dítěte a kopii rodného listu rodiče doručí do školy e-mailem, poštou nebo osobně.
  • Ve čtvrtek 4. června 2020 budou vydána rozhodnutí o přijetí či nepřijetí. 
  • Prosím o vyzvednutí na informační schůzce v 16 h.

Odkazy

zapis web.png  

  1. Na základě § 34 odst. 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovuje ředitelka mateřské školy kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání. Dle těchto kritérií bude postupovat ředitelka mateřské školy v případech, kdy počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, podaných zákonnými zástupci, překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.
  2. Jednotlivá kriteria jsou ohodnocena určeným počtem bodů podle jejich důležitosti. Pořadí přijatých dětí se řídí výsledným součtem bodů jednotlivých kriterií dle odevzdané přihlášky do mateřské školy.

Kritérium

Body

Trvalý pobyt dítěte ve spádové oblasti (spádovém obvodu)

Trvalý pobyt v obci Svatý Jan nad Malší (+osady Sedlce, Chlum, Pod Horou, Úlehle, Hrachovy Hory)

50

Trvalý pobyt mimo obec

1

Věk dítěte

Dosažení 2 let věku do 31.8.2020

0

Dosažení 3 let věku do 31.8.2020

10

Dosažení 4 let věku do 31.8.2020

30

Dosažení 5 let věku do 31.8.2020 (pro případ odkladu školní docházky)

50

Děti splňují základní hygienické a sebeobslužné dovednosti

V případě rovnosti bodů (shodnosti posuzovaných kritérií) může být v ojedinělých individuálních případech zohledněna výdělečná činnost rodiče dítěte. K výdělečné činnosti se však nepřihlédne, pokud je rodič dítěte, který není výdělečně činný, na mateřské/rodičovské dovolené s dalším dítětem.

 * Upřednostnění se týká též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona.

** Ředitel/ředitelka může přihlédnout při přijímání dětí k předškolnímu vzdělání ke zvýšené sociální potřebnosti dítěte vzniklé v důsledku nepříznivé sociální situace (může se jednat např. o dítě samoživitele/samoživitelky; osiřelé dítě; dítě, kterému v důsledku nepříznivé sociální situace hrozí sociální vyloučení apod.). S ohledem na zásadu součinnosti mezi správními ředitel/ředitelka žádá o posouzení odborných otázek souvisejících se sociální potřebností příslušné správní orgány.

Upozornění

  1. Jednotlivá kritéria, respektive body, kterými jsou ohodnocena, se sčítají a pořadí dětí je dáno počtem bodů, respektive počtem splněných kritérií. Všechny hodnocené skutečnosti se posuzují k okamžiku podání žádosti,tj. 13. 5. 2020.
  2. V případě rovnosti výsledného součtu bodů jednotlivých kritérií bude pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je rozhodující datum narození dítěte (starší má přednost před mladším).
  3. Předškolní zařízení je oprávněno přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění). Povinnost očkování se nevztahuje na dítě, které je v povinném vzdělávání!!!
  4. O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání ani pořadí podané žádosti.

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (rozhodnutí o přijetí), se oznamují zveřejněním seznamu dětí, pod přiděleným registračním číslem, na veřejně přístupném místě, t.j. webové stránky školy www.zs-svjan.cz a na nástěnce v místě výkonu činnosti mateřské školy, a to po dobu 15 dnů. Součástí rozhodnutí je datum zveřejnění. Rodiče si rozhodnutí o přijetí  vyzvednou v kanceláři školy v středa 20.května 2020 od 13.00 do 16.00 h.


Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zákonným zástupcům dítěte doručeno poštou do vlastních rukou.

 

V Svatém Janu n. Malší dne 5. 3. 2020

Mgr. Marcela Krychová

ředitelka ZŠ a MŠ